Do wszystkich klas Technikum przedmioty przeliczane na punkty rekrutacyjne to: język polski, matematyka, informatyka, język angielski

Do wszystkich klas Branżowej Szkoły I stopnia przedmioty przeliczane na punkty rekrutacyjne to: język polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa


Zasady rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Technicznych w Turku określa
REGULAMIN  REKRUTACJI  DO KLAS  PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku na rok szkolny 2024/2025

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 zawierają następujące akty prawne:

  • zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) – rozdział 6 (art. 130 – 164)
  • sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji do wybranych szkół, szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego - rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)
  • badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651)

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku


Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającego

1.        

Złożenie wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół Technicznych w Turku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 20 maja 2024 r.

do 14 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

od 19 lipca 2024 r.
do 26 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

2.        

Odbiór od dyrektora skierowania na badania lekarskie

od 20 maja 2024 r.

od 19 lipca 2024 r.

3.        

Odbiór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

21 czerwca 2024 r.

nie dotyczy

4.        

Ogłoszenie przez OKE wyników egzaminu ósmoklasisty

3 lipca 2024 r.

Nie dotyczy

5.        

Odbiór ze szkoły podstawowej zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3 lipca 2024 r.

nie dotyczy

6.        

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku, z uwagi na zamianę szkół lub oddziałów albo możliwość złożenia nowego wniosku

o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

od 21 czerwca 2024 r.

do 5 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

nie dotyczy

7.        

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Zespołu Szkół Technicznych w Turku i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem okoliczności zawartych w załączonych oświadczeniach

do 5 lipca 2024 r.

do 26 lipca 2024 r.

8.        

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w załączonych oświadczeniach, w tym dokumentów przesłanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta)

do 10 lipca 2024 r.

do 31 lipca 2024 r.

9.        

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych1

11 lipca 2024 r.

godz. 12.00

 

1 sierpnia 2024 r.

godz. 12.00

10.    

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami2 i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem3

od 11 lipca 2024 r.

do 17 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

 

od 1 sierpnia 2024 r.

do 7 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

11.    

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 lipca 2024 r.

do godz. 12.00

 

8 sierpnia 2024 r.

do godz. 12.00

 

1 Kandydat zostanie przyjęty do szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty

2 dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym

3 dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego określa wprowadzony przez ZARZĄDZENIE NR 110.1.7.2024 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2024 r., harmonogram, opublikowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty