Technik rachunkowości jest zawodem, który występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Osoby uczące się na kierunku mogą odbywać praktyki oraz znaleźć pracę w każdym zakładzie pracy. Ponadto absolwent kierunku jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności

Absolwent zwodu technik rachunkowości jest przygotowany do:
- prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, sporządzania dokumentacji,
- prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
- rozliczania wynagrodzeń, składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, uproszczonych ewidencji, podatkowych i rozliczania podatków a także prowadzenia rozliczeń finansowych podmiotów,
- zorganizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
- ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z polityką rachunkowości podmiotu,
- przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników, wyceniania składników aktywów i pasywów w różnych momentach okresu sprawozdawczego,
- ustalania i rozliczania wyniku finansowego, sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, prowadzenia analizy finansowej wskaźnikowej.

Absolwent może uzyskać zatrudnienie w : biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, dziale finansowo- księgowym przedsiębiorstw, urzędach skarbowych, bankach.

Kwalifikacje: 
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Przedmioty rozszerzone: matematyka