I
NFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO
PO RAZ PIERWSZY
, W TYM DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ ŚWIADECTWO LUB INNY DOKUMENT WYDANY ZA GRANICĄ

 

 1. W 2023 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany w dwóch formułach, tj.:

1) w Formule 2023 – dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO; dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości (por. sekcja 2.5); dla osób, które ukończyły szkołę za granicą, ale szkoła, którą ukończyli, nie uprawnia ich do podjęcia studiów wyższych w Polsce i przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy

2) w Formule 2015 – dla absolwentów 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości (por. sekcja 2.5) i absolwentów wszystkich pozostałych typów szkół z lat 2005–2022. 

 1. W 2023 r. egzamin maturalny w Formule 2023 jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r.4 (zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi EM23”; por. pkt 1.1.6.) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

 2. W 2023 r. do egzaminu maturalnego w Formule 2023 przystępują po raz pierwszy osoby, które:

1) w 2023 r. ukończą 4-letnie liceum ogólnokształcące

2) w 2023 r. ukończą szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego

3) ukończyły ponadpodstawową szkołę średnią (przed 2005 r.), z wyjątkiem absolwentów, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości

4) ukończyły szkołę średnią za granicą, ale nie posiadają dokumentów uprawniających ich do podjęcia studiów wyższych w Polsce.

 1. W 2023 r. egzamin maturalny w Formule 2015 jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r.5 (zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi EM15”; por. pkt 1.1.7.) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
 2. W 2023 r. do egzaminu maturalnego w Formule 2015 przystępują po raz pierwszy osoby, które:

1) w 2023 r. ukończą 4-letnie technikum

2) do roku 2022 włącznie ukończyły 4-letnie technikum, ale przed rokiem 2023 nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalnego albo w 2023 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego ponownie w pełnym zakresie, ponieważ upłynął 5-letni okres od pierwszego przystąpienia do egzaminu, w którym mogły zdać egzamin maturalny

3) w 2023 r. ukończą branżową szkołę II stopnia (na podbudowie gimnazjum) 

ukończyły branżową szkołę II stopnia w 2022 r., ale w ubiegłym roku nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalnego

5) do roku 2022 włącznie ukończyły 3-letnie liceum ogólnokształcące, ale przed rokiem 2023 nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalnego albo w 2023 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego ponownie w pełnym zakresie, ponieważ upłynął 5-letni okres od pierwszego przystąpienia do egzaminu, w którym mogły zdać egzamin maturalny

6) do roku 2022 włącznie ukończyły szkołę artystyczną realizującą program 3-letniego liceum ogólnokształcącego, ale przed rokiem 2023 nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalnego albo w 2023 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego ponownie w pełnym zakresie, ponieważ upłynął 5-letni okres od pierwszego przystąpienia do egzaminu, w którym mogły zdać egzamin maturalny

7) do roku 2022 włącznie uzyskały lub przed majem 2023 r. uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych, ale przed rokiem 2023 nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalnego albo w 2023 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego ponownie w pełnym zakresie, ponieważ upłynął 5-letni okres od pierwszego przystąpienia do egzaminu, w którym mogły zdać egzamin maturalny

8) do roku 2014 włącznie ukończyły liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży albo uzupełniające liceum ogólnokształcące, ale przed rokiem 2023 nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalnego albo w 2023 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego ponownie w pełnym zakresie, ponieważ upłynął 5-letni okres od pierwszego przystąpienia do egzaminu, w którym mogły zdać egzamin maturalny.

 1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminach: głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych w komunikacie o harmonogramie.
 2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2023 r. składa się z części ustnej oraz części pisemnej.
 3. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.
 4. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – z wyjątkiem języków obcych nowożytnych (por. pkt 2.1.10.) – jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu (z wyjątkiem języków obcych nowożytnych – por. pkt 2.1.18.)
 5. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie:

1) rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego albo

2) dwujęzycznym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu dwujęzycznego.

 1. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023 r., zdaje obowiązkowo

1) w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

 1. a) język polski
 2. b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
 3. c) język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego

2) w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

 1. a) język polski
 2. b) matematyka
 3. c) język obcy nowożytny
 4. d) język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.

 1. Aby w 2023 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym, z zastrzeżeniem pkt 2.1.13. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

1) biologia

2) chemia

3) filozofia

4) fizyka

5) geografia

6) historia

7) historia muzyki

8) historia sztuki

9) informatyka

10) język łaciński i kultura antyczna

11) język mniejszości etnicznej (język łemkowski)

12) język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)

13) język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

14) język polski

15) język regionalny (język kaszubski)

16) matematyka

17) wiedza o społeczeństwie.

 1. W 2023 r. absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, który przystępuje do egzaminu maturalnego w Formule 2023, obowiązkowo przystępuje do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego.
 2. W 2023 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 2.1.12., nie musi przystąpić absolwent wybranych typów szkół, który posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika (por. sekcja 2.6.). Dokumenty te nie zwalniają z obowiązku przystąpienia do egzaminu, o którym mowa w pkt 2.1.13.
 3. W 2023 r. absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych w pkt 2.1.12., na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 4. W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy język polski, zdaje ten egzamin tylko w części pisemnej (na poziomie rozszerzonym).
 5. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.
 6. Opcje wyboru języka obcego nowożytnego na egzaminie maturalnym zostały przedstawione na rysunku poniżej. Dotyczą one obu formuł egzaminu maturalnego w 2023 r.
 7. W przypadku gdy uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej wybrał jako przedmiot dodatkowy ten sam język mniejszości narodowej, który zdaje jako obowiązkowy, przystępuje do egzaminu z tego języka wyłącznie w części pisemnej.
 8. Uczniowie/absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub z językiem regionalnym, w których zajęcia są prowadzone w tych językach, mogą zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub – z wyjątkiem języka polskiego oraz treści dotyczących historii Polski i geografii Polski – w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.
 9. Uczniowie/absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia i historia, nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz mogą rozwiązać w języku obcym będącym drugim językiem nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku.
 10. Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym będącym drugim językiem nauczania są przygotowywane:

1) z matematyki – w odniesieniu do wymagań z poziomu podstawowego

2) z biologii, chemii, fizyki, geografii i historii – w odniesieniu do wymagań z poziomu podstawowego i rozszerzonego.

 1. Wybór przedmiotów dodatkowych zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszcza uczeń / uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów, których uczy się / uczył się w tej szkole, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w pkt 2.1.13.
 2. Uczeń/absolwent składa odpowiednio Deklarację A albo Deklarację B (por. sekcja 3.3.) (załącznik 1a [Deklaracja A] albo 1b [Deklaracja B]).

Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu (po raz pierwszy, po raz kolejny):

wstępną - w terminie do 30 września 2023

ostateczną - w terminie do 7 lutego 2023– przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego. W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Terminy przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnych w 2023 roku

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO
obowiązującą w roku szkolnym 2022/2023.        
Pobierz dokument ...

ZAŁĄCZNIKI do ww. dokumentu:
Pobierz spakowany komplet załączników w wersji edytowalnej (docx) ...

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2023 roku


Ponadto w tabeli zamieszczamy wybrane załączniki:

Symbol
załącznika

Opis

 

1a

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r. - Deklaracja A (składana do dyrektora szkoły macierzystej)

pobierz ...

1b

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r. - Deklaracja B (składana do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej)

pobierz ...

1c

Deklaracja przystąpienia przez zdającego - obywatela Ukrainy do egzaminu maturalnego w 2023 r. - Deklaracja C (składana do dyrektora szkoły macierzystej)

pobierz ...

2

Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

pobierz ...

 

  Egzamin maturalny z informatykiWykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z części egzaminu maturalnego

Opłata za egzamin maturalny

 1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego

oraz dla

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 

 1. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt 20.1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

 

 1. Absolwent może sprawdzić, czy musi wnieść opłatę za egzamin, do którego planuje przystąpić w 2023 r.

1) w szkole, którą ukończył i w której przystępował do egzaminu maturalnego

2) w okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

 1. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
 2. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt 20.4., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2023 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2023 r.
 4. Opłata, o której mowa w pkt 20.1.–20.6., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
 5. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r. (w przypadkach, o których mowa w pkt 20.6., do 31 marca 2023 r.). Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.
 6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w pkt 20.4., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. poz. 1481), tj. 674,00 zł (załącznik 26.).
 7. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt 20.9., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2022 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).
 8. W przypadku zdających, o których mowa w pkt 2.6.4. i 2.6.5., którzy do 7 marca 2023 r. wnieśli opłatę za przystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwalnia z urzędu tych zdających z opłaty za egzamin, a wniesioną opłatę zwraca na numer konta wskazany przez zdającego.
 9. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za weryfikację wniesienia przez danego absolwenta opłaty za egzamin w sposób określony przez okręgową komisję egzaminacyjną.
 10. Do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty nie wlicza się:

1) przystąpienia przez danego absolwenta do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w latach 2020–2022

2) złożenia przez danego absolwenta informacji potwierdzającej zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (w roku 2020 i 2021) lub zadeklarowania przez danego absolwenta zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (w roku 2022), ale nieprzystąpienia do tego egzaminu

3) zadeklarowania przez danego absolwenta zamiaru przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako przedmiotu dodatkowego (w roku 2021), ale nieprzystąpienia do tego egzaminu.


Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu