Szkolnictwo zawodowe w Turku swymi początkami sięga okresu II Rzeczypospolitej, ale jego rozwój nastąpił po II wojnie światowej. W 1945 roku została otwarta Publiczna Szkoła Dokształcająca, której kierownikiem został Edmund Drapiński. Szkoła nie posiadała własnego lokalu. Zajęcia odbywały się w godzinach wieczornych w Szkole Podstawowej nr 1. Kształciła się tutaj młodzież różnych zawodów. Najliczniej reprezentowani byli ślusarze, krawcy, piekarze i ekspedienci. W 1947 roku zmieniona została nazwa na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową. Od 1950 roku szkoła dysponowała już własnym lokalem przy ulicy Milewskiego. Uruchomione zostały również warsztaty szkolne, a ich pierwszym kierownikiem został Aleksander Drohobycki. Od tego momentu głównym kierunkiem kształcenia stało się ślusarstwo. Znalazło to wyraz w zmianie nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Metalową. W 1959 roku kolejny raz zmieniona została nazwa placówki na Zasadniczą Szkołę Zawodową, która w tym okresie kształciła się w trzech głównych kierunkach: ślusarskim, elektrycznym i włókienniczym. Istniały też klasy ogólnozawodowe przygotowujące uczniów do zawodu krawca, sprzedawcy, fryzjera i innych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej w 1964 roku otwarto Technikum Mechaniczno – Elektryczne. Trudne warunki lokalowe wpłynęły na decyzję władz o rozpoczęciu budowy szkoły. W 1967 roku powstał nowy budynek obejmujący 15 klasopracowni i salę gimnastyczną, a w roku 1968 uruchomiono internat dla około 200 uczniów. 

Po Edmundzie Drapińskim szkołą kolejno kierowali: Franciszek Kacprzyk, Marian Pściuk, Włodzimierz Ziółkowski i Stanisław Marędziak. Wielkim wydarzeniem w życiu szkoły była pierwsza matura w 1969 roku. W roku szkolnym 1972-73 otwarto nową jednostkę Liceum Zawodowe, a z dniem 1 września 1973 roku szkoła przekształcona została w Zespół Szkół Zawodowych. Ze względu na coraz trudniejsze warunki lokalowe, wynikające przede wszystkim ze wzrostu liczby uczniów, w 1984 roku rozpoczęto rozbudowę warsztatów szkolnych i klasopracowni. W dniu 5 maja 1989 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia gen. prof. Sylwestra Kaliskiego, komendanta Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W roku szkolnym 1989-90 obowiązki dyrektora szkoły przejął dyrektor mgr Stanisław Marędziak. W roku następnym oddano do użytku dwa nowe obiekty: warsztaty szkolne i budynek dydaktyczny obejmujący 12 sal lekcyjnych. Wynikła również konieczność rozbudowy obiektów sportowych. Zaadoptowano dawne pomieszczenia kotłowni,  urządzono salę do ćwiczeń gimnastycznych i do ćwiczeń siłowych oraz utworzono nowe pracownie informatyczne. Reforma oświaty postawiła przed naszą szkołą nowe wyzwania. Konieczna była kolejna reorganizacja. Biorąc pod uwagę fakt, że w szkole przeważają kierunki techniczne z dniem 1 września 2002 roku szkoła przekształcona została w Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku. 11 października 2002 roku odbyła się uroczystość nadania szkole nowego sztandaru, w której uczestniczyli przedstawiciele powiatowych i miejskich władz samorządowych. Obowiązki dyrektora szkoły w 2007 roku przejął mgr inż. Mariusz Seńko. W październiku 2010 r. szkoła uroczyście obchodziła 65-lecie swojego istnienia. Uroczystości towarzyszyło nadanie imienia Wincentego Milewskiego auli znajdującej się w budynku C. Na pamiątkę  jubileuszu szkoły posadzono Dąb Pamięci. Odpowiedzią na rosnące potrzeby szkoły było oddanie do użytku kompleksu obiektów sportowych Orlik - w listopadzie 2010 r. W dniu 20 lutego 2014 r. Zespół Szkół Technicznych uzyskał prawo do użytkowania pomieszczeń po Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie (budynek E), co umożliwiło powrót do jednozmianowej pracy. Po wielu latach starań, 13 marca 2015 r. otwarta została nowoczesna, pasywna sala sportowa (budynek D), dzięki której nasi uczniowie mogą realizować swoje sportowe pasje.

Od 1 września 2015 r. obowiązki dyrektora szkoły sprawowała mgr Wioletta Adamiak. W latach 2015-2022 podpisano umowy o współpracy szkoły m.in. z firmami: Cisco, Siemens, Haas, DMG Mori, oraz  Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, dzięki którym uczniowie szkoły mogą uzyskiwać certyfikaty i dodatkowe kwalifikacje. W dniu 16.05.2019 r. otwarta została najnowocześniejsza w regionie pracownia automatyki przemysłowej, odzwierciedlająca realną linię produkcyjną. W 2020 r. przyznano szkole akredytację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która umożliwiła uczniom odbywanie praktyk zagranicznych w wielu krajach Europy. Stworzenie profesjonalnego studia nagrań Art Technika Studio zapewniło uczniom warunki do rozwijania zainteresowań artystycznych. W latach 2022 oraz 2023 uhonorowano szkołę brązową a następnie srebrną tarczą w rankingu Perspektyw. Od 1 września funkcję dyrektora ZST pełni mgr inż. Aneta Kurzawa.