INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA DS. KADR

w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku

 

Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku, w składzie:

  1. Wioletta Adamiak - Przewodniczący
  2. Wioletta Ignasiak - członek
  3. Henryka Gronostaj - członek

informuje, że w wyniku naboru na wyżej wymienione stanowisko zatrudniona zostanie Pani Katarzyna Tomalczyk, zam. Kępina

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Tomalczyk spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych jej obowiązków na stanowisku specjalisty ds. kadr w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdziła podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Wioletta Adamiak

 

Turek, dnia 24.10.2011 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu

naboru na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA DS. KADR

 

Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku, w składzie:

 

1.      Wioletta Adamiak - Przewodniczący

2.      Wioletta Ignasiak - członek

3.      Henryka Gronostaj - członek

 

informuje, że w wyniku wstępnej analizy i ocen ofert na wyżej wymienione stanowisko pracy, do następnego etapu  naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

 

1.      Augustyniak Katarzyna, zam. Turek

2.      Glicza Magdalena, zam. Tuliszków

3.      Pawlak Joanna, zam. Turek

4.      Radosz Agnieszka, zam. Turek

5.      Tomalczyk Katarzyna, zam. Kępina

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Wioletta Adamiak

 

 

Turek, dnia 17.10.2011r.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

SPECJALISTY DS. KADR

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r. Nr 50, poz. 398)

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM. GEN. PROF. S. KALISKIEGO W TURKU

ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DO SPRAW KADR

w wymiarze 1/1 etatu

1. Wymagania niezbędne:

§ posiadanie obywatelstwa polskiego;

§ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

§ niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

§ nieposzlakowana opinia;

§ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

§ preferowane wykształcenie wyższe i co najmniej 2 – letni staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 5-letni staż pracy;

 

2. Wymagania dodatkowe:

§ bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Płatnik, oprogramowanie kadrowe);

§ doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przepisów oświatowych i samorządowych;

§ co najmniej 2 –letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

§ samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.

 

3. Zakres obowiązków na stanowisku specjalista ds. kadr:

§ kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;

§ przygotowywanie od strony formalno – prawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;

§ przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;

§ współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty   i emerytury do organu rentowego;

§ współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, przygotowania zawodowego, itp.;

§ sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;

§ sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa;

§ prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;

§ prowadzenie składnicy akt.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

§ list motywacyjny;

§ CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

§ kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

§ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

§ kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

§ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;

§ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karne skarbowe;

§ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. kadrowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą w terminie do 17 października 2011 r. do godz. 11:00

na adres:
Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego,
ul. Milewskiego 3b, 62 – 700 Turek


w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadrowych w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku”.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Technicznych w dniu 17 października 2011 r. o godz. 12:00. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat.turek.pl oraz na stronie internetowej szkoły: www.zst.net.pl w terminie do dnia 25 października 2011 r.

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. /63/ 280 36 20

 

DYREKTOR
Zespołu Szkół Technicznych
mgr inż. Mariusz Seńko

 

 

 

Data publikacji:  2011-10-06 09:00

 

Osoba odpowiedzialna za redagowanie strony:

Mariusz Kominiarczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.