HARMONOGRAM IMPREZ SZKOLNYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ SU

 na rok szkolny 2022/2023

Lp.

PRZEDSIĘWZIĘCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

ADRESACI(TYP  SZKOŁY)

DATA ZREALIZOWANIA

POTWIERDZENIE REALIZACJI

 

 

WRZESIEŃ

 

 

 

1.

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023.

 

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

  ZST / BSIS

  01.09.2022

 

2.

Wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

ZST / BSIS

27.09.2022

 

3.

Uroczystość ślubowania klas pierwszych.

 

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

  ZST / BSIS

  29.09.2022

 

           

4.

Obchody Dnia Chłopaka. 

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

  ZST / BSIS

  30.09.2022

 

 

 

PAŹDZIERNK

 

 

 

1.

Przygotowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk 

ZST / BSIS

   07.10.2022

 

2.

Pamiętamy o tych co odeszli
 - wyjście przedstawicieli SU na cmentarz

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

  ZST / BSIS

październik 2022

 

 

 

LISTOPAD

 

 

 

1.

Dzień życzliwości i pozdrowień

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

  ZST / BSIS

    listopad 2022

 

2.

Akcja „Paka dla psiaka i kociaka”

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

ZST/BSIS

listopad 2022

 
           

 

 

GRUDZIEŃ

 

 

 

1.

Obchody Światowego Dnia AIDS

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

  ZST / BSIS

    grudzień 2022

 

2.

Mikołajki

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

 ZST / BSIS

 grudzień 2022

 

2.

Warsztaty Bożonarodzeniowe

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

  ZST / BSIS

   15.12.2022

 

 

 

STYCZEŃ

 

 

 

1.

Udział w 31 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

  ZST / BSIS

    styczeń 2023

 

2.

Dla agresji i przemocy mówimy NIE

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

 ZST / BSIS

  14.01.2023

 

 

 

LUTY

 

 

 

1.

Walentynki

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

  ZST / BSIS

  14.02.2023

 

 

 

MARZEC

 

 

 

1.

Dzień Kobiet.

 

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

  ZST / BSIS

  08.03.2023

 

2.

Pierwszy Dzień Wiosny.

 

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

  ZST / BSIS

  21.03.2023

 

 

 

KWIECIEŃ

 

 

 

1.

Światowy Dzień Zdrowia

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

  ZST / BSIS

  7.04.2023

 

2.

Promowanie szkoły podczas „Drzwi Otwartych

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

  ZST / BSIS

 04.2023

 

3.

KATYŃ – ocalić od zapomnienia

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

 ZST / BSIS

 07.04.2023

 

 

 

MAJ

 

 

 

1.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

  ZST / BSIS

  21.05.2023

 

 

 

CZERWIEC

 

 

 

1.

Przygotowanie uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Beata Moszczyńska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Katarzyna Sylwestrzak

Agata Jeżak – Komorska 

Estera Świerk

  ZST / BSIS

  24.06.2023

 

 

       *Członkowie i opiekunowie SU ustalili, iż harmonogram działań może ulec zmianie w zależności od potrzeb szkoły i uczniów.

 

 

 

PLAN PRACY

Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku na rok szkolny 2022/2023

 

Opiekunowie:

 • Beata Moszczyńska
 • Agata Jeżak-Komorska
 • Renata Jesiołowska
 • Katarzyna Sylwestrzak
 • Joanna Tomaszewska
 • Estera Świerk

 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku, działa w oparciu o następujące dokumenty:

- Statut szkoły

- Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

 Realizuje on zadania zawarte w: Szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym ZST

Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest współdecydowanie o sprawach szkoły, identyfikowanie się z nią oraz integracja społeczności szkolnej.

Cele te zrealizować można poprzez podejmowanie następujących form aktywności:

wpływanie na życie szkoły poprzez przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;

opiniowanie pracy szkoły;

wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego: integrowanie młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych;

pomoc pierwszoklasistom w adaptacji w nowej szkole;

wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy z powodu reprezentowania szkoły podczas olimpiad, konkursów, zawodów sportowych i innych szkolnych imprez;

umiejętność pracy w grupie;

radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i poszukiwanie możliwości ich rozwiązania;

dbanie o estetykę szkoły;

układanie planu pracy Samorządu, samodzielne formułowanie priorytetów;

odpowiedzialność za podejmowanie decyzji na rzecz organizowania życia w szkole;

wyrabianie społecznej wrażliwości, udział w akcjach charytatywnych;

organizowanie pomocy koleżeńskiej;

wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych;

rozwijanie zainteresowań i inwencji twórczej;

promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia;

organizacja czasu wolnego młodzieży;

pozyskiwanie środków na wycieczki, imprezy szkolne i inne zadania realizowane w szkole;

nawiązywanie kontaktów z różnymi instytucjami i placówkami celem uatrakcyjnienia podjętych działań;

stworzenie skrzynki ciekawych pomysłów.

 

Praca Samorządu Uczniowskiego opiera się na realizacji następujących zagadnień:

 1. Rozwijanie samorządności:

Opracowywanie planu pracy SU.

Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego.

Wprowadzanie ewentualnych zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego oraz opiniowanie dokumentów szkolnych.

Spotkania z Radą Samorządów Klasowych, informowanie o podejmowanych akcjach, zapoznanie z Regulaminem SU.

Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.

Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli okolicznościowych.

Systematyczne spotkania Rady SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków, protokołowanie zebrań

 1. Prace na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego – udział w akcjach charytatywnych

III. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.

 1. Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe
 2. Utrwalanie tożsamości narodowej poprzez udział w obchodach rocznic narodowych
  i lokalnych.
 3. Kształtowanie postaw społecznych oraz przestrzeganie praw człowieka.

VII. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

VIII. Wdrażanie działań uwzględniających zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów oraz wspieranie ich w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią Covid – 19, w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły
i poczucie bezpieczeństwa.

 1. Propagowanie edukacji ekologicznej w szkole. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, zgodne z kierunkami realizacji oświatowej państwa.

W oparciu o powyższy plan powstał harmonogram imprez działań zaplanowanych na rok szkolny 2022/2023.

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie wchodzący w skład Samorządu  Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/23

 

Przewodnicząca :

 Aleksandra Kaźmierczak  4TLp  

Zastępcy:

Damian Wypych  4BM

Pola Kozłowska  3TG

Damian Tabaka 4TGp

Jakub Graczyk   4TGp

Członkowie:                                     

Amelia Kałużna  4FG      

Patrycja Chmiela   4FG  

Klaudia Janecka  4TA     

Artur Leman  4BM          

Kacper Piąstka  4BM      

Maksymilian Mokrowiecki  4BM              

Kamil Król  4TIp

Oliwia Słomowska  4ETp              

Karol Wawrzyniak  4ETp              

Agata Sompolska  2TG  

Anastazja Piekarska  2TG             

Nikola Zakolska  2TG     

Maciej Witaszczyk  2TG

Marta Jeżewska  2LF     

Wiktoria Szczupak  3TG

Kacper Buda  4BM          

Mateusz Ikrzak 4BM      

Kacper Bystrzycki  4LZ   

Agata Józefiak   4FG       

Patryk Dobiecki  3TG     

Roksana Marciniak 4BM              

Martyna Grzelak  2ET    

Hubert Grzeszczak 1EB 

Marek Adamski 2CM     

Szymon Kluska  1EB        

Michał Grzelewski 1HZ 

Adam Doliński   2CM      

Roksana Rosiak 2TG       

Julia Majda 2TL

Natalia Przybył 3TT        

 Aniela Marucha 1AR     

Klaudia Ignasiak 2TG