Kierunki kształcenia: Technikum

Oferta edukacyjna 2020/2021

  Technik elektronik

Technik elektryk  Technik grafik

Technik handlowiec  Technik informatyk

Technik logistyk  Technik mechatronik

Technik mechanik  

  

  

TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy, który daje duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach. W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę z zakresu: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, metod obliczania podatków, zasad prowadzenia rachunkowości. Absolwent potrafi prowadzić biuro, przygotować niezbędną dokumentację dotyczącą produkcji i obrotu usługami. W trakcie nauki dowiaduje się także, jak wykonywać analizy i sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Posiada wiedzę niezbędną do  badania rynku, polityki zatrudnienia, sprzedaży towarów i usług.

Program nauczania w tym zawodzie, obejmuje kształcenie teoretyczne oraz dużą liczbę zajęć praktycznych. Wiedzę teoretyczną uczniowie wykorzystują w pracowniach komputerowych, wyposażonych w oprogramowanie finansowo - księgowe, magazynowo - sprzedażowe, kadrowe.

Technik ekonomista jest przygotowany do podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania, w sekretariacie, w firmach konsultingowych, w biurach rachunkowych, bankach, w administracji państwowej i samorządowej. Może również pracować na stanowiskach w dziale marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nasza szkoła przygotowuje do podjęcia ciekawej pracy lub kontynuowania nauki w zakresie: ekonomii, zarządzania i marketingu.

Kwalifikacje:
EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Przedmioty rozszerzone: matematyka

TECHNIK ELEKTRONIK

Absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik elektronik mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej. Miejscem pracy techników elektroników będą przede wszystkim zakłady przemysłu elektronicznego - produkcyjne, montażowe lub usługowe, a także wszystkie inne przedsiębiorstwa wykorzystujące lub eksploatujące aparaturę, urządzenia i sprzęt elektroniczny. Technicy elektronicy, w zależności od specjalności (systemy i sieci komputerowe, urządzenia audio - video, automatyka przemysłowa), w której ukończyli szkołę, mogą być zatrudnieni w laboratoriach naukowych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych na stanowiskach konstruktorów, technologów, laborantów, w zakładach przemysłowych, w których jest produkowany lub stosowany sprzęt elektroniczny, na stanowiskach konserwatorów, operatorów, kontrolerów jakości, w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego, w zakładach instalujących sprzęt i aparaturę elektroniczną absolwenci szkoły posiadający ten zawód mogą wykonywać różne indywidualne i zespołowe prace techniczne lub też, po uzyskaniu doświadczenia zawodowego, mogą pełnić funkcje mistrzów i kierowników zespołów pracowniczych.

Kwalifikacje:
ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Przedmioty rozszerzone: fizyka

TECHNIK ELEKTRYK

Absolwent technikum w zawodzie technik elektryk potrafi: wykonywać instalacje elektryczne oraz przeprowadzać badania eksploatacyjne tych instalacji; dobierać, użytkować, instalować i obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparaturę sterującą i pomiarową; instalować, użytkować i obsługiwać układy energoelektroniczne oraz dokonywać prostych napraw; diagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektrycznych; dobierać, instalować i sprawdzać środki ochrony przeciwporażeniowej; planować i nadzorować ruch sieci elektroenergetycznej; prowadzić budowę i eksploatację linii napowietrznych i kablowych; wykonywać kalkulację ekonomiczną wykonywanych prac; prowadzić racjonalną gospodarkę elektroenergetyczną.

Kwalifikacje:
ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Przedmioty rozszerzone: fizyka

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Kwalifikacje:
PGF.04 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Przedmioty rozszerzone: j angielski

TECHNIK HANDLOWIEC – MANAGER HANDLU

Technik handlowiec to zawód dający gwarancję zatrudnienia. To menadżer, posiadający umiejętności kierowania przedsiębiorstwem handlowym oraz pozyskiwania nabywców.

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie młodzieży do pracy w dużych międzynarodowych korporacjach handlowych. Dobrzy handlowcy to obecnie jedni z najbardziej poszukiwanych  specjalistów „back office” na rynku o czym świadczą liczne oferty pracy, które pojawiają się dla przedstawicieli tego zawodu. Wybór kierunku daje nam możliwość zdobycia umiejętności praktycznych  niezbędnych do wykonywania zawodu managera handlu. Uczniowie zostaną zapoznani z systemami informatycznymi ERP ( SAP ). Pracujemy również z wykorzystaniem oprogramowania firmy INSERT – są to programy obecnie najczęściej stosowane na rynku. Uczymy się języków obcych o profilu rozszerzonym – języka angielskiego oraz języka niemieckiego co jest niezbędne do podjęcia pracy na arenie międzynarodowej. Mamy możliwość kontaktu z wieloma firmami handlowymi w regionie jak również  poza granicami kraju. Ciekawą ofertą są również zagraniczne praktyki, w których mają możliwość uczestniczyć nasi uczniowie. Absolwenci tego kierunku mają  szeroką możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych. Praca w zawodzie handlowca – managera handlu gwarantuje również atrakcyjne wynagrodzenie, które w znacznym stopniu zależy od regionu, wielkości firmy oraz od doświadczenia i pełnionej funkcji.

Kwalifikacje:
HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
HAN.02 Prowadzenie działań handlowych

Przedmioty rozszerzone: j. angielski

TECHNIK INFORMATYK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do pracy w firmach zajmujących się montażem, serwisem lub sprzedażą komputerów, urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych, instalowaniem, uruchamianiem serwisowaniem oprogramowania użytkowego i systemów operacyjnych, administrowaniem lokalnej sieci komputerowej, programowaniem w języku Turbo Pascal lub C++. Kandydat do zawodu technika informatyka powinien interesować się INFORMATYKĄ w szerokim tego słowa znaczeniu i elektroniką oraz przedmiotami ścisłymi. Program nauczania obejmuje dużą ilość godzin pracy przy komputerze i dotyczy zagadnień związanych zarówno z budową, obsługą i konfigurowaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego i sieci komputerowych jak i z obsługą oprogramowania systemowego, użytkowego i narzędziowego, a także zagadnień związanych z programowaniem nowych aplikacji, projektowaniem baz danych i wykorzystaniem technologii multimedialnych oraz grafiki komputerowej.

Kwalifikacje:
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty rozszerzone: informatyka

TECHNIK LOGISTYK

Logistyka jest terminem opisującym wszelkie działania związane z procesem planowania,  organizowania, realizowania i kontrolowania skutecznego i sprawnego przepływu surowców, materiałów do produkcji oraz gotowych wyrobów w celu zaspokojenia wymagań klienta. Logistyk to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarządzaniem procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów oraz produktów. Zazwyczaj specjaliści od spraw logistyki zajmują się magazynami, dopływem surowców do fabryki a następnie wywożeniem gotowych wyrobów. Zakres obowiązków logistyka to: zaopatrzenie, planowanie produkcji, dystrybucja, transport, komunikacja.

Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, procesy zaopatrzenia, procesy produkcyjne, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarka odpadami, transport, składowanie, organizowanie imprez masowych, komunikację miejską, planowanie zapotrzebowania na energię elektryczna, cieplną czy wodę.

Wymagania stawiane względem logistyka to m.in.: znajomość języków obcych, obsługa komputera, zdolności negocjacyjne i planistyczne, dobra organizacja pracy, dokładność i odpowiedzialność, znajomość rynku usług logistycznych i transportowych.

Kariera zawodowa:

Firmy szukające logistyków mają oczekiwania zgodne z zakresem wiedzy i kompetencji specjalisty w tej dziedzinie, są niezbędni  w niemal każdej firmie. Pracę znajdziesz w większych i mniejszych firmach logistycznych, przemysłowych czy spedycyjnych.

Praca w zawodzie logistyka gwarantuje również atrakcyjne wynagrodzenie, które w znacznym stopniu zależą od regionu, wielkości firmy oraz od doświadczenia i pełnionej funkcji.

Kwalifikacje:
SPL.01 Obsługa magazynów
SPL.04 Organizacja transportu

Przedmioty rozszerzone: j. angielski

TECHNIK MECHANIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do zabezpieczenia i kontroli oraz obsługi technicznej i konserwacji maszyn i urządzeń w celu utrzymywania ich w pełnej sprawności technicznej, opracowywania planów i nadzorowania napraw maszyn i urządzeń, łącznie z regulacją mechanizmów i kontrolą poprawności naprawy całej maszyny. Technik mechanik będzie miał możliwość zatrudnienia w dużych i małych zakładach produkcyjnych jak również małych zakładach rzemieślniczych wszystkich gałęzi przemysłu, jako konserwator maszyn i urządzeń, kontroler techniczny.

Kwalifikacje:
MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawiających
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Przedmioty rozszerzone: matematyka

Kierunek ze stypendium firmy PROFIM

TECHNIK MECHATRONIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń  i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Technik mechatronik może znaleźć pracę w dużym zakładzie przemysłowym, ale również w małej firmie lub zakładzie rzemieślniczym. Jego przygotowanie do wykonywanego zawodu w znacznej mierze będzie decydować o efektach pracy i produktywności zakładu. Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, zaopatrzeniowca, sprzedawcy sprzętu mechatronicznego, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego, prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kwalifikacje:
ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Przedmioty rozszerzone: matematyka 

Kierunek ze stypendium firmy PROFIM

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Technik technologii odzieży zdobędzie wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu szeroko rozumianej branży tekstylnej. Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę do kontynuowania kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog.

Pasja i zainteresowanie modą to wspaniały impuls do rozpoczęcia nauki na tym kierunku, gdzie przeżyjesz przygodę przygotowując własną kolekcję ubiorów czy organizując sesję zdjęciową. Spróbujesz swoich sił na pokazach mody, zobaczysz jak pracują profesjonalni projektanci biorąc udział w konkursach dla młodych projektantów. Zaczniesz patrzeć na modę okiem specjalisty. Nauczysz się rozpoznawać materiały odzieżowe, przygotowywać konstrukcje odzieży, ilustrować modę, szyć. A wszystko to przy użyciu najnowszych technologii i technik komputerowych.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski

Kwalifikacje:
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych,
MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości jest zawodem, który występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Osoby uczące się na kierunku mogą odbywać praktyki oraz znaleźć pracę w każdym zakładzie pracy. Ponadto absolwent kierunku jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności

Absolwent zwodu technik rachunkowości jest przygotowany do:
- prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, sporządzania dokumentacji,
- prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
- rozliczania wynagrodzeń, składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, uproszczonych ewidencji, podatkowych i rozliczania podatków a także prowadzenia rozliczeń finansowych podmiotów,
- zorganizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
- ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z polityką rachunkowości podmiotu,
- przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników, wyceniania składników aktywów i pasywów w różnych momentach okresu sprawozdawczego,
- ustalania i rozliczania wyniku finansowego, sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, prowadzenia analizy finansowej wskaźnikowej.

Absolwent może uzyskać zatrudnienie w : biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, dziale finansowo- księgowym przedsiębiorstw, urzędach skarbowych, bankach.

Kwalifikacje: 
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

TECHNIK TELEINFORMATYK - KLASA MUNDUROWA

Absolwent technikum w zawodzie technik teleinformatyk projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę wykorzystując umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji; montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne; diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego, organizuje i nadzoruje procesów konstruowanie, wytwarzanie, konserwację i naprawy urządzeń oraz systemów teleinformatycznych realizowanych przez podległych pracowników.

Kwalifikacje:
INF.07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległym

Przedmioty rozszerzone: fizyka

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH z elementami kosmetologii

Kierunek kształcenia skierowany jest do wszystkich osób,  których  marzeniem jest fryzjerstwo.  Celem nauki w tym zawodzie jest  nauczenie od podstaw fachu fryzjerskiego, tak aby po jej ukończeniu móc samodzielnie stanąć przed konsolą fryzjerską i bez obaw wykonywać popularne zabiegi na włosach. Absolwent szkoły w zawodzie technik usług fryzjerskich wykonuje zabiegi fryzjerskie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Dba o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi mody i techniki fryzjerskiej, stosuje nowoczesne aparaty i środków fryzjersko-kosmetycznych, korzysta z technik komputerowych. W zawodzie niezbędne są spostrzegawczość i podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość estetyczna precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, dobra kondycja fizyczna , sprawność manualna wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich.

Jeśli interesuje Cię świat mody, chcesz poznać tajniki profesjonalnej stylizacji i kreowania fryzur, posiadasz fantazję i pasję w ramach specjalizacji wizaż i stylizacja rozwiniesz swoje umiejętności.

Kwalifikacje:
FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

Przedmioty rozszerzone: chemia

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Obecnie prężnie rozwijająca się branża gastronomiczna poszukuje osób posiadających umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Wiedzę z tym związaną można uzyskać kształcąc się w kierunku technika żywienia i usług gastronomicznych. Absolwent szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych ma wiedzę z zakresu oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania, sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, ekspedycji potraw i napojów, planowania i oceny żywienia, organizowania produkcji gastronomicznej, planowania i realizacji usług gastronomicznych oraz prawidłowej obsługi konsumenta. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych, m. in. restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki; możesz prowadzić własną działalność gospodarczą; fachowo i kompleksowo obsługiwać i organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe w bufetach, stołówkach, barach, itp. oraz projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych. Możesz być również zatrudniony w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach.

Kwalifikacje
HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty rozszerzone: język angielski

Współpraca